ប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្ម

  ថ្មីៗនេះក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនទើបតែចាប់ផ្តើមប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មចំនួនបួនដើម្បីបម្រើសេវាកម្មសាធារណៈអោយកាន់តែប្រសើរឡើង។


ត្រូវការជាបន្ទាន់

(+855) (085,015,067) 92 90 90

email: info@mpwt.gov.kh

បើចាបើពីថ្ងៃច័ន្ទ - ថ្ងៃសៅរ៍

ព្រឹកស្អែក 8:00 ព្រឹក -12: 00 នាទី

រសៀលពីម៉ោង 2 រសៀល - ម៉ោង 5 រសៀល

អាសយដ្ឋាន

មហាវិថីនរោត្តមមហាវិថីលេខ 106 ផ្លូវក្នុងរាជធានីភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជា

សារពីមន្រ្តីក្រសួង

គេហទំព័រនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីសកម្មភាពនិងមុខងាររបស់ក្រសួង។ វាគឺជាសមាសធាតុសំខាន់នៃប្រព័ន្ធសម្របសម្រួលនិងប្រព័ន្ធព័ត៌មានដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងត្រូវបានផ្តួចផ្តើមនៅក្នុងអង្គការ។ វាត្រូវបានគេរំពឹងទុកថាធាតុថ្មីទាំងនេះនឹងជួយដល់ចំណុចសំខាន់ដើម្បីប្រមូលផ្តុំគ្នា។ គេហទំព័រនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីសកម្មភាពនិងមុខងាររបស់ក្រសួង។ វាគឺជាសមាសធាតុសំខាន់នៃប្រព័ន្ធសម្របសម្រួលនិងប្រព័ន្ធព័ត៌មានដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងត្រូវបានផ្តួចផ្តើមនៅក្នុងអង្គការ។ វាត្រូវបានគេរំពឹងទុកថាធាតុថ្មីទាំងនេះនឹងជួយដល់ចំណុចសំខាន់ដើម្បីប្រមូលផ្តុំគ្នា។ គេហទំព័រនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីសកម្មភាពនិងមុខងាររបស់ក្រសួង។ វាគឺជាសមាសធាតុសំខាន់នៃប្រព័ន្ធសម្របសម្រួលនិងប្រព័ន្ធព័ត៌មានដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងត្រូវបានផ្តួចផ្តើមនៅក្នុងអង្គការ។ វាត្រូវបានគេរំពឹងទុកថាធាតុថ្មីទាំងនេះនឹងជួយដល់ចំណុចសំខាន់ដើម្បីប្រមូលផ្តុំគ្នា។ គេហទំព័រនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីសកម្មភាពនិងមុខងាររបស់ក្រសួង។ វាគឺជាសមាសធាតុសំខាន់នៃប្រព័ន្ធសម្របសម្រួលនិងប្រព័ន្ធព័ត៌មានដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងត្រូវបានផ្តួចផ្តើមនៅក្នុងអង្គការ។ វាត្រូវបានគេរំពឹងទុកថាធាតុថ្មីទាំងនេះនឹងជួយដល់ចំណុចសំខាន់ដើម្បីប្រមូលផ្តុំគ្នា។ គេហទំព័រនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីសកម្មភាពនិងមុខងាររបស់ក្រសួង។ វាគឺជាសមាសធាតុសំខាន់នៃប្រព័ន្ធសម្របសម្រួលនិងប្រព័ន្ធព័ត៌មានដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងត្រូវបានផ្តួចផ្តើមនៅក្នុងអង្គការ។ វាត្រូវបានគេរំពឹងទុកថាធាតុថ្មីទាំងនេះនឹងជួយដល់ចំណុចសំខាន់ដើម្បីប្រមូលផ្តុំគ្នា។ គេហទំព័រនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីសកម្មភាពនិងមុខងាររបស់ក្រសួង។ វាគឺជាសមាសធាតុសំខាន់នៃប្រព័ន្ធសម្របសម្រួលនិងប្រព័ន្ធព័ត៌មានដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងត្រូវបានផ្តួចផ្តើមនៅក្នុងអង្គការ។ វាត្រូវបានគេរំពឹងទុកថាធាតុថ្មីទាំងនេះនឹងជួយដល់ចំណុចសំខាន់ដើម្បីប្រមូលផ្តុំគ្នា។ គេហទំព័រនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីសកម្មភាពនិងមុខងាររបស់ក្រសួង។ វាគឺជាសមាសធាតុសំខាន់នៃប្រព័ន្ធសម្របសម្រួលនិងប្រព័ន្ធព័ត៌មានដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងត្រូវបានផ្តួចផ្តើមនៅក្នុងអង្គការ។ វាត្រូវបានគេរំពឹងទុកថាធាតុថ្មីទាំងនេះនឹងជួយដល់ចំណុចសំខាន់ដើម្បីប្រមូលផ្តុំគ្នា។ គេហទំព័រនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីសកម្មភាពនិងមុខងាររបស់ក្រសួង។ វាគឺជាសមាសធាតុសំខាន់នៃប្រព័ន្ធសម្របសម្រួលនិងប្រព័ន្ធព័ត៌មានដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងត្រូវបានផ្តួចផ្តើមនៅក្នុងអង្គការ។ វាត្រូវបានគេរំពឹងទុកថាធាតុថ្មីទាំងនេះនឹងជួយដល់ចំណុចសំខាន់ដើម្បីប្រមូលផ្តុំគ្នា។
អាន​បន្ថែម

ព័ត៌មានថ្មីៗ


បទបញ្ជានិងគោលនយោបាយ
សាធារណៈសហគ្រាស

រដ្ឋមន្ត្រីសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូន

ផ្ញើរប៉ុស្តិ៍អចលនទ្រព្យដោយផ្ទាល់បណ្តាក់ទុនវិនិយោគ។

កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ

ផ្ញើរប៉ុស្តិ៍អចលនទ្រព្យដោយផ្ទាល់បណ្តាក់ទុនវិនិយោគ។

កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ

ផ្ញើរប៉ុស្តិ៍អចលនទ្រព្យដោយផ្ទាល់បណ្តាក់ទុនវិនិយោគ។

ភ្នាក់ងារជើងគោកកម្ពុជានិងឈ្មួញកណ្តាល

ផ្ញើរប៉ុស្តិ៍អចលនទ្រព្យដោយផ្ទាល់បណ្តាក់ទុនវិនិយោគ។